*
*
*
*
*
*

تعداد سال های تجربه کاری نویشته کنین

*
*
*
*

در باره تعلیمات تان کمی معلومات نویشته کنین

*

در باره زبان ها که یاد دارین کمی معلومات نویشته کنین

*
*
*

تذکره لازمی است برای هویت

اگر نباشد لازم نیست

اگر سی وی ندارین د فورم صوانح خلص تان نویشته کنین